28/07/2015

Eesti varamarksistlikust koidust punapagulaste tragöödiani

Vikerkaares ilmus saatesõna 1905. aasta marksistlike luuletajate luulebuketile.


Eesti varamarksistlikust koidust punapagulaste tragöödiani

Esmalt mõned kommentaarid. Tekstid on esitatud nende algkujul, otsimata hilisemaid võimalikke redaktsioone; K. Sinepi ja Gustav Tikerpuu tekstid on esitatud redaktsiooni järgi, mis leidub kogumikus „Eesti proletaarne kirjandus. Valimik jutustusi ja luuletusi” (koostanud Ilmar Sikemäe ja Harald Lepik, Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus, 1951). Tollane üldlevinud w on asendatud v-ga, loobutud on värsialguse suurtähest, muid ortograafilisi ega keelepruuki puutuvaid muudatusi pole tehtud, parandatud on ilmsed trükivead ja -hooletused.
Siinne luuletuste kimp on mitte niivõrd kunstiliste saavutuste antoloogia kuivõrd pigem mentaliteedilooline valim, mis annab läbilõike 1905. aasta revolutsiooni vasakpoolsemast ja proletaarsemast poeetilisest sõnast. Enamasti on need pärit Juhan Lilienbachi kirjastatud väljaannetest. Friedebert Mihkelson (Tuglas) ja Karl Ast (Rumor) on siin ehk pisut ootamatud nimed, kuid nende kaasamine võiks illustreerida olukorda, mis 1905. aasta paiku valitses – poliitilis-kultuurilised leerid polnud veel selgelt välja kujunenud, ka Tuglas ja Ast olid tollal VSDTP aktivistid ning tulihingelised revolutsionäärid, kel oma tegevuse eest ka vanglakaristust tuli kanda. Tuglas sattus küll üsna varsti nende hulka, keda – nagu kogu „Noor-Eestit” – marksistlikud kirjamehed teravalt kritiseerima asusid ning kes pärast pikka pagulust poliitikaga enam ei tegelnud. Karl Ast aga liikus mõõdukamate vasakpoolsete hulka. 1905. aasta olukorda illustreerib kas või fakt, et „Edasi” II albumis olid üheskoos Saksa sotsialisti Karl Liebknechti tekst Karl Marxist ning noore A. H. Tammsaare väike novell „Jõulurõõm” (mida võib tegelikult lugeda nii vaesuse ulatust kritiseeriva loona kui ka iroonilise mõistujutuna naiivsotsialismi suhtes – peategelane tahab jõulude puhul oma 1000 rubla vaeste vahel ära jagada, kuid kõigile võrdselt jagades saab iga vaene ainult kopikaid).
Hans Pöögelmanni (Rooskaja), Gustav Tikerpuu (Mart Mõru), Juhan Lilienbachi (Lilleoja, Mürgioja) ja Vassili Mölderi (Proletarlane) kohta võib leida esmased andmed „Eesti kirjanike leksikonist”.
Jaan Kreek (1885-1908) oli pärit Läänemaalt Massust (sama küla, kus hiljem töötas külakooliõpetajana Jaan Oks). Karl Õismaa raamatus „Haapsalu rajoon. Siin- ja sealpool maanteed” (1981) öeldakse Kreegi kohta järgmist: „Mõisa metsavahi pojana püüdis ta saada rohkem haridust, kuid oli sunnitud koolitee Pärnu gümnaasiumis siiski katkestama. Ta siirdus Tallinna, kus A. Laikmaa toetusel leidis võimalusi teha kaastööd ajalehtedele. 1905. aasta revolutsioonist võttis J. Kreek aktiivselt osa. Ta kuulus VSDTP ridadesse. Aastail 1906-1907 ilmus temalt ajalehtedes rohkesti luuletusi. 1906. aastal J. Kreek vangistati, kuid põgenes. Hiljem vangistati ta uuesti ja saadeti asumisele Vologda kubermangu, kus ta peagi suri.”
J. Vermontuse nime all avaldas luuletusi Johan Kruberg (hilisema nimega Juhan Kruustee, 1884-1941), kes oli nooruses Tallinna viinavabriku tööline, seejärel aga tegutses ajakirjanikuna, 1918-21 oli politseijaoskonna ülem ning iseseisvas Eestis figureeris Pandorini ja Draamateatri juhatuse liikmena – seda vähest saab teada biograafilisest andmebaasist ISIK.
K. Vibuane oli Konstantin Osvet (1889-1946). ISIK ütleb, et ta oli Haljalast pärit, õppinud Rakveres, olnud 1906 Kandle vallakooli õpetaja, 1907-13 äriteenija ja ekspediitor Narvas ja Tallinnas, 1914 töötas ajalehes Meie Tallinn, 1915-18 Lessneri vabriku kontoriametnik, seejärel läinud Venemaale ja olnud Siberis ametnik, 1921 tagasi Eestisse opteerunud, töötanud 1921-35 ajalehes Kaja ning seejärel ajalehes Uus Eesti. Ta suri Leningradi vanglas, kuid millal ja miks ta sinna sattus, võib vaid oletada.
Leopold Pinderi kohta on ainus jälg seesama tekst ja Lilienbachi kommentaar. K. Sinepi kohta ei õnnestunud midagi teada saada. (Muuseas, võib oletada, et selliste varjunimede nagu Sinep või Mõru – aga ka muude kibedatooniliste nimede – mõjutajaks oli tollal väga populaarne Maksim Gorki; tähendab ju tema kirjanikunimi „kibe”.)
Luulevaliku lõppu on lisatud üks tõlge – huviväärse näitena, kui eksootilistest allikatest tollased sotsiaalse vabaduse eest võitlejad peale otseselt marksistlike mõjutajate veel inspiratsiooni ammutasid. José Rizal (1861-1896) oli Filipiinide revolutsionäär ja kirjamees, kelle looming on hispaaniakeelne. Ta sündis jõukas tagalogi perekonnas tollal Hispaaniale kuulunud Filipiinidel, õppis Euroopa ülikoolides silmaarstiks ning kirjutas kaks romaani, mis olid suunatud hispaanlaste ülekohtu vastu ning inspireerisid olulisel määral Filipiinide vabadusvõitlust. Tema tegevus reformistliku publitsisti ja ühiskonnategelasena viis selleni, et Filipiinide revolutsiooni puhkedes mõistsid koloniaalvõimud ta mässuvandenõus süüdistatuna surma. Revolutsioonile järgnesid 1898. aasta sõda Hispaania ja USA vahel ning sellele järgnenud Filipiinide edutu iseseisvussõda USA vastu 1899-1902 (Filipiinid saavutasid iseseisvuse 1946). Rizali loetakse Filipiinidel tänini üheks olulisimaks rahvuskangelaseks.
Me näeme selles valikus ka tollase revolutsioonilise luule põhimotiive. Levinud oli tormi kujund (taas võib mõjutajana oletada Gorki „Tormilindu”), mille vaibudes on maa värske ja puhas. Samuti üsna ootuspärased on koidu ning kevade kujund (Pöögelmanni tuntumaid luuletusi, mille järgi ta nimetas ka oma 1926 ilmunud koondkogu, oli „Kevadetuuled”). Korduv on ka motiiv, et inimesed peavad ise oma saatust juhtima hakkama – ei tasu loota ei hoolitsevatele isandatele ega ka Jumalale, tuleb teadvustada oma orjaseisund ning sellest väljuda. Ja mõistagi orja-kujund ise, mis on eestlaste ärkamist saatnud juba Carl Robert Jakobsoni orjaöö-kõnest saadik, kuid haagib end nüüd lahti rahvuslikust agendast ning mõtestatakse ümber klassivõitluse kontekstis. Rahvuslikku ja klassilist emantsipatsiooni ei tajutud 1905. aastal küll veel päriselt eraldi, kuid nagu juba siitki valikust on näha, tekkis proletaarsete tegelaste vastandumine rahvuslikule kodanlusele (mida tollal esindas Jaan Tõnisson oma Rahvameelse Eduerakonnaga) üsna kiiresti.
Iseloomulik on ka see, et linnaproletariaadi, st tehasetööliste jms elust kirjutatakse vähevõitu – loomulikult, tollane Eesti oli agraarne maa ja põhikonfliktid sündisid ikka veel maal, kus domineerisid mõisnikud. Ka Proletarlase nime kandev luuletaja on oma positsioonilt popsikoha pidaja – nn maaproletariaat – ning kirjutab põhiliselt külakeskkonnast.
1905. aastat võib pidada ajahetkeks, mil toimus Eesti ühiskondlik-poliitiline jõudis uutesse kontekstidesse. Noor-Eesti eurooplust teame kõik – ühtäkki astusid noored välja senisest provintslikust baltisaksa kultuuriga piiratud suhestumisvõrgust. Kuid samasse avardumisringi kuulub ka see, et Tõnissoni erakonna näol astus eesti rahvuslus kontakti Vene keisririigi suuremate poliitiliste tuultega, tehes Riigiduuma tasandil koostööd konstitutsioonilist monarhiat poolavate Vene „kadettidega”. Ning ühtlasi kuulub siia marksistliku mõtte jõudmine Eestisse. Eestlaste ühiskondlikud ja maailmavaatelised poleemikad saavad ühtäkki hoopis laiema taustsüsteemi, võiks ehk isegi öelda, et nad sünkroniseeruvad ühtäkki palju vahetumalt Euroopa ja Venemaa poleemikatega.
Sotsiaaldemokraatial oli selles oluline roll – olid ju ka nooreestlased olulisel määral vasakpoolsete vaadetega. Vene Sotsiaaldemokraatlikus Töölisparteis (VSDTP) oli lõhenemine enamlasteks ja vähemlasteks juba toimunud, kuigi esialgu polnud nende vastuolud veel väga teravaks muutunud. Kui me aga räägime siin luulebuketis esitatud autorite põhituumikust, siis kuuluvad nad pigem enamliku liini pooldajate hulka.
Me võimegi niisiis rääkida teatavast enamliku-proletaarse luule „koolkonnast”, mis Eestis kõrvuti Noor-Eestiga tekkis, nooreestilikule traditsioonile juba üsna algusest vastandus (mida aeg edasi, seda teravamalt) ja millel on oma (üsna traagilise lõpuga) arengukulg.
Juhan Lilienbach (1870-1928) oli selle seltskonna üks keskmeid ja ühtlasi üks vanemaid liikmeid. Marksismile ärkas ta juba üle-30-aastase täismehena – ta oli sajandi algul Tallinnas asumisel olnud hilisema Nõukogude tippfunktsionäri Mihhail Kalinini marksistliku töölisringi liige, st sai oma ideed ja innustuse n-ö otseallikast. Lilienbach oli I maailmasõja eel peamisi marksistliku kaldega kirjanduse kirjastajaid Eestis, andes välja erinevaid albumeid (11 numbrit albumit „Edasi” 1905-17 ja teisi samalaadseid kogumikke) ning satiirilehti. 1909 asutas ta kirjastuse Mõte, mis andis välja siinsete proletaarsete kirjanike teoseid, kuid ühtlasi ka nt Marxi „Kapitali” osalise tõlke, Leonid Andrejevit ja Emile Zolad jne. Teine autoriteetne kuju oli Hans Pöögelmann (kirjanikuna ka Hans Rooskaja; 1875-1938), kes oli kirjamehena alustanud sajandi algul „Kiirte” albumites (koos noore Anton Hanseni ja verinoore Gustav Suitsuga). Pöögelmanni tegevusväli oli nii sisuliselt kui geograafiliselt laiem kui Lilienbachil või teistel tollastel proletaarsetel kirjameestel – temast oli marksist saanud 1903-06 Leipzigis tudeerides, tema tegevus ei piirdunud vaid kirjandusega, vaid ka otsese parteilis-poliitilise tööga (oli 1917-18 ning hiljem Nõukogude Liidus mitmetel olulistel poliitilistel ametikohtadel). Ilmselgelt kõrge intelligentsiga mees (kuulas pagulasena 1907 loenguid isegi Sorbonne'is ning oli elu viimased 10 aastat Leningradis pedagoogikainstituudi professor), kelle kirjatöödest on 1974-81 välja antud viis köidet valitud teoseid. Pöögelmannist sai üks olulisemaid marksistlik-enamliku ideoloogia seletajaid Nõukogude Liidu eestikeelses kirjasõnas.
Neist kahest said olulised tegelased ka pärast Eesti iseseisvumist Nõukogude Liitu läinud eesti kommunistlikus kultuurielus. Gustav Tikerpuu varane surm (1913) võimaldab meil vaid oletada, milline olnuks tema tulevik, Vassili Mölder jäi aga Eestisse, kus oli 1924-32 taas vangis, kuid pääses tänu kodumaale jäämisele stalinlikust puhastusest, oli 1940. aastal kohalik punane aktivist ning suri 1943 Nõukogude tagalas.
Sellesse „koolkonda” peaks tsaariaegsetest kirjameestest veel lisama ka Villem Buki (1879-1941), kes aga oli tollal põhiliselt proosakirjanik (huvipakkuv võiks olla tema vanglapäevik „Kivine raamat”, 1912), avaldas 1913 poeemi „Lina” (mille põhiteemaks on käsitööndusliku linatöötlemise asendumine tööstuslikuga kui uue aja märk) ning jõudis pidevama luuletajategevuseni alles 1920. aastatel Nõukogude Liidus. Bukil õnnestus repressioonidest pääseda, 1940 naasis ta Eestisse, kuid jäi sõja alguses kadunuks.
Proosakirjanikest on kindlasti oluline kommunistlik poliitikategelane ja 1924. aasta riigipöördekatse juhte Jaan Anvelt ehk Eessare Aadu (1884-1937). Mainida võib ka Otto Müntherit (1864-1929) prosaisti ja üht esimest põhjalikumat Noor-Eesti kritiseerijat vasakpoolse ideoloogia seisukohast – tema oli 1906-17 Eestis eemal mitmel pool Venemaal ning veetis oma elu lõpuaastad Eestis, olles poliitilisest tegevusest loobunud.
Kui nüüd püüda selle enamliku kirjandusliku traditsiooni kulgu edasi jälgida, siis selle tulemusena võiksime tegelikult rääkida „esimesest väliseesti kirjandusest” - punasest kirjanduslikust diasporaast, mis Nõukogude Venemaal 1920. aastatel kujunes neist. Vanadest tegelastest niisiis Lilienbach, Pöögelmann, Buk, lisaks juba 1914 kirjanikuna alustanud August Lukin (Kusta Ükspere, 1888-1942), kes alustas tõsisemat kirjanduslikku tegevust juba 1920. aastate Venemaal, tuli samuti 1940 Eestisse tagasi, kuid suri blokaadiaegses Leningradis. (Eraldi isiksus oli Lydia Toom (1890-1976), kes oli Tartust Puškini gümnaasiumist 1905 välja heidetud ning asus sestsaadik Venemaale, peamiselt Moskvasse, kus ka suri. Tema tegutses 1920. aastail noore venekeelse proletkultliku literaadina, muudest eesti punapagulastest eraldi, ning laiahaardeline eesti kirjanduse tõlkija sai temast alles pärast II maailmasõda. Tema tegevust jätkas ta poeg Leon Toom (1921-1969).)
Eduard Ertis, kelle kirjandusteaduslik erihuvi oli sõdadevahelises Nõukogude Liidus toimunud eesti kirjanduselu, on selle jaganud neljaks perioodiks (raamatu „Tulekeeled” eessõnas, 1974). 1920-22 koondus kirjandustegevus ajakirja Noored Kommunaarid ümber ning mõjutusi saadi eelkõige proletaarset kultuuri edendavalt Proletkultilt ja sellest 1920. aastal eraldunud rühmituselt „Kuznitsa” (see oli 1920. aastate algul üks olulisemaid revolutsioonilise kirjanduse eestvõitlejaid Venemaal, mis oli kohati nii radikaalne, et osad liikmed lahkusid isegi parteist, kui Nõukogude valitsus kehtestas „uue majanduspoliitika” ehk NEPi). Kuid ühtlasi loeti tol perioodil veel aktiivselt kaasaegset Eestis ilmunud luulet, Ertis räägb nt Marie Underi laenudest proletaarses luules.
1920. aastate Venemaa kirjanduses oli väga aktiivne erinevate rühmituste tegevus, ja ka proletaarsed kirjanikud rajasid erinevaid, omavahel polemiseerivaid gruppe (peale „Kuznitsa” veel Gastevi juhitud utopistlik „Kosmist”, intelligentsem ja parteitruum „Oktjabr”, loominguvabadust tähtsustanud „Pereval” jt). Neist eraldi tegutses veel Majakovski juhitud LEF (Vasakrinne), mis püüdis elus hoida avangardistlikku poeetikat ning distantseeris end lihtsakoelisemast proletaarlasluulest, kuni oli lõpuks 1928 sunnitud pealetungivale üheülbastumisele alistuma. Eestlaste vaste sellele rühmitusterohkusele oli 1923-26 samanimelise ajakirja ümer koondunud „Oras” - see on niisiis teine periood.
1923 oli Venemaal loodud juba erinevate rühmituste katusorganisatsioon VAPP (Ülevenemaaline Proletaarsete Kirjanike Assotsiatsioon, hiljem RAPP ehk Venemaa PKA), kuid 1926. aastal hakkas vaikselt peale selle ühenduse tsentraliseerumine ja parteidogmaatiliseks muutumine. Sellesse aega jääb ka eestlaste ühinemine Eesti PKA-ks, mis oli Leningradi PKA osakond; samal ajal toimub ka Siberi Teataja ümber koondunud kirjanike (eesotsas noorte Kotta ja Saartsiga) liitumine Siberi PKA eesti sektsiooniks ja hiljem juba ühinemine EPKA-ga. Siingi hakkavad 1930. aasta paiku toimuma ideoloogilised puhastusaktsioonid. 1932 suleti Nõukogude Liidus kõik kirjanduslikud ühendused ning koondati kõik ühte suurde Kirjanike Liitu; algas ka punapagulaskirjanduse neljas periood – selle liidu eesti sektsioonina. Kõik sai läbi 1937. aastal, kui nn rahvusdemokraatide nime all stigmatiseeritutena vangistati või tapeti oluline osa Nõukogude Liidu eesti kirjanikest (eesotsas Pöögelmanniga).
Kes olid olulisemad nimed neist, kes 1920. aastail Nõukogude Venemaal alustasid ja keda võiks niisiis nimetada punapagulaskirjanike teiseks põlvkonnaks? Luuletaja Elise Tenter (1888-1931), saadeti juba 1907 Venemaale asumisele ning jäigi sinna; publitsist ja prosaist Karl Treufeldt (Dixi, 1893-1939), Venemaale 1918, represseeriti rahvusdemokraadina; Oskar Kullerkupp (1897-1943), 1917 Venemaale, 1930. heideti EPKA-st välja, 1935 arreteeriti ja suri vangilaagris; prosaist Karl Trein (1900-1937), 1918 Venemaale, represseeriti; Ain Rannaleet (kodanikunimega Rudolf Laurent, 1904-1943), Venemaal sündinud, üks EPKA rajajaid, kes ise sellest 1930 välja visati, arreteeriti 1937, suri vangistuses (tema on ainus, kes on sellest seltskonnast leidnud taasiseseisvusajal uuesti avaldamist – 2006 ilmus Ants Salumi koostatuna tema „Luuletused”); luuletaja Leopold Saarts (1908-1937), Venemaal sündinud, represseeritud. Mõned olid Nõukogude Liitu põgenenud iseseisvast Eestist: prosaist Peeter Meisel (kodanikunimega Kõvamees, 1901-1937), 1924 mõisteti surma politseiagendi mõrva eest, põgenes Nõukogude Liitu, oli koos K. Treiniga üks EPKA puhastajaid ning Rannaleedi ja Kullerkupu põlustajaid, lõpetas ka ise represseerituna; prosaist Arnold Terijõe (kodanikunimega Maurer, 1902-1937?) ja luuletaja Peno Alnovo (kodanikunimega Osvald Madisson, 1902-1938), mõlemad olid 1922-26 Eestis vangis, siis põgenesid Venemaale, represseeriti.
Lisada võib veel eriti kurva ja ebaõnnestunud saatusega luuletaja Valter Kaaveri (1904-1946), kes kirjutas moodsa stilistikaga, kergelt barbaruslikke värsse, 1929 valiti kompartei legaalse organisatsiooni Eesti Tööliste Partei liikmena Riigikokku, 1930 põgenes saadikupuutumatuse äravõtmise hirmus Nõukogude Liitu, ei leidnud seal usaldust, oli 1931-34 vangis, 1934-37 elas Ukrainas Mariupolis, kus jõudis abielluda ja lapse saada, 1937 saadeti taas vangilaagrisse Donetskisse, kus suri pärast sõda. Omaette vihik tema luulest ilmus alles 1979.
Mingil määral osalesid selles kirjanduselus ka mõned Eesti kommunistid – prosaist Juhan Madarik (Johannes Lauristin, 1899-1941) ja luuletaja Leena Laid-Parker (1902-1942), mõlemad hakkasid kirjutama, kui nad olid Eestis vangis (1924-38) ja nende mõlema loomingut ilmus vanglast välja smugeldatuna Leningradis.
Sellest Stalini surmakatlast väljusid elusana kaks meest, kes olid 1920. aastatel Venemaal pagulasluuletajatena alustanud: Eduard Päll (Hugo Angervaks, 1903-1989), kes oli sõja järel neli aastat Nõukogude Eesti „president” ning pärast tagasilööki 1950. aastate alguses sai temast kirjandustegelane, keda mäletatakse kui viimast stalinisti vastamisi 1960. aastate kirjandusuuendusega; ja teiseks Felix Kotta (1910-1963), kes pärast sõda Eestisse tulnuna oli üks stalinliku perioodi esiplaanil olnud luuletajaid ning on eesti kultuurilukku jäänud viljaka Majakovski-tõlkijana.
Nõnda siis oli tolle esimese pagulaskirjanduse saatus selline, et ta oli ära lõigatud nii muust eesti kirjandusest kui pärastpoole ka Nõukogude Eesti kirjandusest. Kui 1951. aastal ilmus Ilmar Sikemäe ja Harald Lepiku koostatud antoloogia „Eesti proletaarne kirjandus”, sisaldas see vaid Lilienbachi, Müntherit, Bukki, Mölderit ja Tikerpuud (ning veel kimbu sajandialguse vähem tuntud nimesid) ning piirdus üldiselt oktoobripöörde eelse ajaga – hiliseimad tekstid on Buki 1926. aasta kogust „Sula”. Ei kuskil „Internatsionaali” tõlkijat Pöögelmanni, rääkimata kogu sellest kirjust seltskonnast Nõukogudemaal. Punaste pagulaste naasmine eesti kirjanduslikku diskursusesse tuli sulaajal, kui 1957 ilmus Pöögelmanni luule korralik valikkogu ning 1958 Aarne Vinkli ja Eduard Pälli ülevaateartiklid 1920.-30. aastate Nõukogude eesti kirjandusest.
Pöögelmannist sai muidugi edaspidi kuju panteonis. Ülejäänud punapaguluse lugu sai kaante vahele 1970. aastatel ja selle viis lõpule Eduard Ertis (1915-1994). Ertis oli sündinud Venemaal ning ise 1930. aastatel noorkirjanikuna Venemaa eesti väljaannetes katsetanud, pärast sõda Eestisse tulnud ning oli pikaaegne (1954-90) Kirjandusmuuseumi direktor. Tema uurimistöö tulemustena ilmusid 1974 sõdadevahelise Nõukogude Liidus kirjutatud eesti luule antoloogia „Tulekeeled” ja 1978 samasugune proosakogumik „Teel”, mõlemad varustatud põhjaliku ja asjatundliku eessõnaga, mis on vaatamata mõningasele ajastuomastele sundretoorikale informatiivsetena loetavad tänagi. Nõnda sai see üks 1905. aasta ideedest võrsuma hakanud ning eesti esimese pagulaskirjandusena stalinismi käe läbi järsu lõpu leidnud puuharu lõpuks viisakal kombel eesti kirjanduslukku dokumenteeritud – kuid ma kahtlustan, et juba 1970. aastatel võis see mõjuda vaid kergelt kurioosse museaalina.1 comment:

 1. Tere!

  Tänan Teid minu vanaisa luuletuse avaldamise eest ajakirjas Vikerkaar 7-8/2015.

  Meeldiv on ka, et olete huvi tundnud tema elulooandmete vastu, kuid andmebaas ISIK on selles osas liiga napp ja eksib ka surma-aastaga. Võib-olla tahate selle teemaderingiga ka kunagi edaspidi tegelda, selleks mõned viited.

  Johan(n) Kruberg / Juhan Kruustee evakueerus koos abikaasaga ja poegade peredega 1941. a Uuralitesse ja suri Tšeljabinski oblastis 1942. a.

  Vermontus oli ainult üks ja peamine tema paljudest pseudonüümidest, enamasti kasutas ta seda ilma eesnime esitäheta.

  Viinavabrikus töötas tema isa. J. Kruberg/Kruustee põhiline tegevus oli elus siiski ajakirjanikuna.

  Tartu Ülikooli teaduri(te)l on koostamisel Eesti ajakirjanike bibliograafiline leksikon kuni (1940. aastani) ja selleks on palju andmeid leitud. Olen vanaisa osas seda teha aidanud.

  See luuletus, mille Vikekaarde panite, on mulle tuttav proletaarse kirjanduse kogumikust (1951), veel on vanaisa luuletusi uuemal ajal ilmunud paar-kolm. Näiteks üks: "Saksad surevad, mõisad põlevad". Valimik satiiri ja huumorit töölisajakirjandusest 1905-1917. Koostanud, redigeerinud ja kommenteerinud Juhan Peegel. - "Loomingu" Raamatukogu nr 26 (86) / 1959. "Väljakohus" (neljarealine luuletuseke Vermontuse nime all. Luuletus on aja jooksul muutunud rahvasuus ränneldes paljudele tuttavaks).

  Teine, mille vanaisa kirjutas pärast mu õe surma 1941. a, ilmus esmakordselt ajakirjas Tiiu minu artikli juures (Tiiu mai/2013: 26–27). Seda saab lugeda ka mu blogist Kruusatee:
  http://iltaka.blogspot.com/2008/05/ksik-kalmukngas-siberis.html

  Veel on mu blogis vanaisast järgmised kirjutised (on ka tema fotod):

  http://iltaka.blogspot.com/2014/12/ohtu-vanaisaga.html

  http://iltaka.blogspot.com/2015/01/tallinna-teataja-algusaastad-ehk-kabi.html

  http://iltaka.blogspot.com/2015/01/eesti-ajakirjanike-esimene-kongress.html

  Veel kord aitäh.
  Linda Järve

  ReplyDelete