27/10/2023

Jarmo Reha "EIDOS"

 Sakala teatrimajas on esietendunud Jarmo Reha lavastus "EIDOS". Laval on Jarmo ise, loovmeeskonda kuulusid veel helikunstnik Kiwa, operaator Sten-Johan Lill, installatsioonikunstnik Urmas Lüüs, videokunstnik Sasha Mirson, valguskunstnik Siim Reispass ja ma ise dramaturgina. Lavastuse produtseeris Ekspeditsioon.

Lavastuse sõnalise poole kirjutasime Jarmoga kahepeale, lisaks originaalloomingule on seal kasutatud lõike Platoni "Riigist" (Marju Lepajõe tõlkes) ja "Seadustest", Rilke luuletust "Jalutuskäik", Rimbaud' luuletust "Igavik" ja tükikest Camus' romaanist "Õnnelik surm" (Tanel Lepsoo tõlkes), üksikuid lauseid Tõnu Õnnepalult ja Madis Kõivult, Thomas Andersoni filmist "Magnoolia" ja Tarkovski "Stalkerist".


Lisan siia mõned lõigud, mida kasutasime lavastuse eelreklaamis, olgu need siis "kavalehetekstid".


Nagu maagiagi, on ka poeesia valge või must, sõltuvalt sellest, kas see teenib ala- või üleinimlikku.

...

Must poeesia on viljakas imede poolest nagu unenäod ja oopium. Must poeet maitseb iga naudingut, ehib end kõikvõimalike kaunidustega, kasutab kõiki oma võimeid - oma kujutluses. Valge poeet eelistab reaalsust, isegi tühist reaalsust neile külluslikele valedele. Tema töö on visa võitlus uhkuse, kujutelmade ja laiskuse vastu. Võttes vastu oma ande, isegi kui ta kannatab selle läbi ja kannatab kannatamise läbi, püüab ta selle panna suuremate eesmärkide teenistusse kui tema isekad soovid: selle ande veel tundmatu põhjuse teenistusse.

...

Musta poeedi luule avab talle muidugi hulga maailmu, aga need on ilma Päikeseta maailmad, mida valgustavad tuhanded fantastilised kuud, mida asustavad fantoomid, ehivad miraažid ja mis on vahel sillutatud heade kavatsustega. Valge poeesia avab ukse ainult ühte maailma, ainulise Päikese maailma, ilma võltsimedeta, reaalsesse.


René Daumal "Valge poeesia, must poeesia"Meie viimne tänulikkus kunsti vastu.

Kui me poleks tervitanud kunste ega leiutanud seda ebatõe ja luiskamise kultuse liiki, siis oleks arusaamine üleüldisest ebatõest ja luiskamisest, mida meile praegu pakub teadus - arusaamine, et võltsingud ja eksitused on tunnetava ja tajuva olemasolu eeltingimus - täiesti talumatu. Aususe tagajärjeks oleks jälestus ja enesetapp. Nüüd aga on meie aususel vastujõud, mis aitab meil selliseid tagajärgi vältida: kunst kui hea tahe näivuse järele. Me ei keela alati endal seda näivust lõpule viia, lõpuni luuletada: ja siis pole see enam igavene ebatäielikkus, mida me saamise jõest üle kanname - siis arvame enese jumalannat kandvat ning oleme oma teenistuses uhked nagu lapsed. Esteetilise fenomenina on meie olemasolu meile ometi veel talutav ning kunst annab meile silma ja käe ning eelkõige hea südametunnistuse, et suudaksime iseendast sellise fenomeni teha. Aeg-ajalt peame endast puhkama, endale otsa ja enda peale alla vaadates ning kunstiliselt distantsilt enda üle naerdes ja enda üle nuttes; me peame oma tunnetusihas avastama nii kangelase kui narri, me peame oma totrusest aeg-ajalt rõõmu tundma, et suudaksime oma tarkusest jätkuvalt rõõmu tunda! Ja just seepärast, et oma viimses põhjas oleme rasked ja tõsised inimesed, pigem kaalupommid kui inimesed, ei tee miski meile nõnda palju head kui narrimüts: me vajame seda iseenda vastu - me vajame kogu seda ülevoolavat, hõljuvat, tantsivat, pilkavat, lapsikut ja õndsat kunsti, et me ei jääks ilma sellest vabadusest asjade suhtes, mida meie ideaal meilt nõuab. See oleks meie jaoks tagasilangus, kui me üheskoos oma pirtsaka aususega üleni moraali sisse upuksime ja ülemäära rangete nõudmiste tõttu, mille me endale seal esitaksime, muutuksime vooruslikeks peletisteks ja hernehirmutisteks.


Friedrich Nietzsche "Rõõmus teadus" Luule viib samasse punkti, kuhu igasugune erootika: eristamatuseni, kus distinktsed objektid segunevad. Ta viib meid igavikku, ta viib meid surma, ja surma kaudu pidevusse: luule on igavik. Koos päikesega loojunud meri.

George Bataille "Erose pisarad" (tlk Kristjan Haljak)Siit võib vaadata ERR kultuuriuudiste kajastust. Siin on minu Kultuuribiit Eesti Päevalehes.Ja lõpuks mõned pildid lavastuse valmimise ajast.


Jarmo ja päike

Meri toas

Jarmo ja Sten-Johan päikese ees

Jarmo ja Sten-Johan filmimas duublit, mis lavastusse ei läinud.

Valguskunstnik Siim

Kunstnik Urmas


05/10/2023

Aare Pilv - luuletused komi keeles

 Minuni jõudis teade, et Komi kultuuriajakirjas ART on 2021. aasta 2. numbris ilmunud valik minu luuletuste tõlkeid komi keelde. (Samas numbris on ka Krista Ojasaare luuletuste tõlked.) Tõlkijaks on Komist pärit ja Tartus töötav keeleteadlane dr Nikolai Kuznetsov. Luuletused on pärit raamatust "Kui vihm saab läbi". Väga meeldiv, aitäh!


(Muuhulgas äratab ajakirjas erilist huvi artikkel nganassaanide mõistulauludest, mida nimetatakse кэйнгэйрся / keingeirsja - erilises salakeeles laulud, mida vastastikku laulsid inimesed, kellel muidu oli otsesuhtlemine keelatud, eriti noorukid ja noorikud enne kosjakäiku.)
Кевмысян изки [Palveveski]

пöльöй пасъявлic луннебöгö поводдя
да ассьыс град йöр уджъяссö. 1976-öд вося
25-öд юль:
«Гöрдöдiс первой помидор, мамыс нуис
Аарелы, кык и вöлi».
меным сэки вöлi куим тöлысь.
сэк жö: «везöтавлi вишняяс.
Жаявмöн лоис, кöть бöрд.
Пуясыс ёна быдмöмны».
вишня везöталöмыс вöлi пырся
юр висьöм. помнита, öтчыд
пöльöй бара вöлi зунясьö везöтъяснас,
паськöдалö вöлi найöс йöрын,
но везöт синмыс пыр вöлi крукасьлö
дöрöм кизьясас, сэсся
öти кизь орис, пöльöй
вомгорулас скöра шуис «манян»
и вöлись казялiс менö
кильчö содйысь да пондiс велöдны,
мед ме некор тадзисö ог сёрнит.
дерт, ме тайöс эг вунöд,
дерт, скöрмылiгъясö ме тшöтш
тадзи шула, и быд пöрйö казьтыла,
быттьö мунiгмоз бергöда кевмысян изки,
пöльöс, сылысь жаявтöдз мудзöмсö
да ассьым медводдза гöрд помидорöc.


* * * [lõhnu mu varaajast]

ичöтдырся дукъяс:
детсадса закодын хлор;
пöльлöн уна пöлöс дук, торйöн нин
картузас чорзьöм пöсьыслöн да юрсиыслöн дукыс,
питшöгас исаньтурун дука турунвиж
анькытш кодь кампет,
кодöс сiйö нёнявлiс сигарет пыдди;
мамлöн шоныд да улёват дукыс кутласигöн;
тупу кор чукöръяслöн шома дукыс,
кор арнас корсö куравлiсны
кингиссепа уличса аллеяын,
а ми кодйысьлiм кор пиас да сэнi шебрас улын моз,
сöмын чужöм тыдавлiс, чöла куйлiм рöмдысь
арся рытнас;
валгаса пöчлöн инпöлас мырд юмов дук
вый пиын рысь тупыль жаритiгöн;
мыйзакюлаын инпöв шкапса пöдöм дуклöн
да сёян-зелля кöръяслöн сорасыс,
да мыйыс нöшта сэтчö эз чукöрмы
сiйö кадсяньыс, кор мыйзакюласа пöчöй
фабрикаса вердчанiнын уджалiгас
сiйö жö фабрикаас вöчöдлöма шкапсö;
из содъя ыркыд посводзын улиса дук,
кодысь öнöдз бергöдчö юрöй, кыла кö
кытыськö, быттьö сьöктатöг уся
кытчöкö коркöя олöмлöн сьöмöсас;
йирквывса сынöд, пым шипер вевт улын
гулюяслöн да косьмöм гулю сiт дукысь
мыйлакö юмовкодь, сыкöд сорасьö
косьтыны öшлöм кöлуйлöн лапыд дукыс;
классын ныв-пилöн пöсьыс да мел бус, торйöн нин
кольмöдана гожöм пансигöн, кор помасьö школа;
шырöм яя лукъя соуслöн öтдор дукыс суседъясын;
батьлöн грузöвик кабинаас пуклöc кучик да маслö дук,
нюансъяса, вежласьö сы серти,
гожöм-ö да кабинаас жар али тöв
да кабинаас ыркыд да уль;
машинаяслöн чöcкыд бензин дук, картъяслöн
торъя курыд выклопыс, чöскыд жö да вöрзьöдана;
мыйзакюлаын да валгаын картасайса компост чукöръяс,
курыдкодь дукаöсь;
помöй гуö вöйлöм сусед понлöн чорыд
аммоний зын, кор сiйö öтчыд кыськö воöм мысьт
виччысьтöг веськалic миян йöрö челядь пöвстö;
ыркыд лым дук, кор гортын висигöн
восьтлi öшинь да нöкъявлi вом дорöс
ус пыдди, сы вöсна мый сусед нывкалы таысь вöлi тешкодь;
порома тыын гудыр ва;
лэбулын кос пес да брикетъяс,
кор сэнi чомйысь ворслiм;
юмов дук пузчужöм кагаöс вайöм суседъяслöн керкаас,
тыдалö морöс йöв да кагаыслöн сiт дукыс öтвыв;
велöдысьяслöн тшынасян жырйын сигарет тшынлöн,
кöдзалöм кофелöн да сакарлöн сук да кос дукыс;
кöм мавтан крем важ патералöн коридорас
рöмпöштанувса кöм шкапын;
крöватюв буслöн ыркыдкодь да ышмöдысь дукыс;
статическöй ток дук, кодöс артмöдлiс
велöдчан кöлуй жырйысь öти механизм –
вороптiыс бергöдлана гöгыль,
кодöс бергöдлывлi сöмын дук вöснаыс;
нывлöн первойысь матiсянь кывлöм пöсьыс,
курыдоват, пальыд, чöскыд, збыльысь
кольмöдана, дукиöн торктöм, мича дук;
да нöшта öти дук;
да нöшта эсiйö дукыс;
да мыйкö нöшта;
да нöшта мыйкö


3x2

том ныв зэра Рюютли уличöд
лайкыд мича воськолöн,
шевъялö кокни дöраысь кузь югыдлöз юбка,
мышкыс веськыд, статя,
юрсиыс павъялö,
чужöмыс югыд,
тöдö, мый син коляна мича,
воча лоысь пöрысь мужичöй видзöдö бöрсяньыс,
синсö дзебтöг, но вежлива,
киас сумка,
мышкыра, кепкаа,
руд мудзöм чужöма,
мыйкö намöдö,
сэсся бара шога видзöдлö бöрлань,
ме тайöс аддза кафе öшиньсянь
да нюмда,
видзöдла мужичöй вылас
öтпырйö нюмсорöн
и жалитöмпырысь,
ныв вылас
нюмсорöн
и жальöн,
а сэсся-й ас вылам
аслым


Ньöв [Nool]

водз асылын квайт да джын гöгöр садьми,
   ывлаас вöлi медся кöдзыд кадыс, сулалi керка
       шöрын öшиньтöм шоныд жырйын, видзöдi ас пытшсьым
   петысь васö да думайтi: «дась морт нин тай
менам лосьöма», бöр пöрöдчи узьны.* * * [kirkas talveöös on]

дзирдалана тöвся войö
öти öшинь югыд на,
сэнi видö-пинялö
верстьö мужик ассьыс
ньöжмыд компсö.
сiйö мужикыс ме.


Комиöдiс Николай Кузнецов